ALGEMENE VOORWAARDEN 


Juwelier Bloom B.V.

Identiteit van de ondernemer:

Juwelier Bloom B.V. 

Brabantse Turfmarkt 74

2611 CP Delft

Telefoonnummer: 015-3011082 (voor openingstijden zie site)

E-mailadres: info@juwelierbloom.nl

KvK-nummer: 94046603

BTW-identificatienummer: NL866616421B01

Huisregels:

– Wij geven geen geld retour.

– Ruilen mag binnen 14 dagen. Ruilen is 1 maal toegestaan.

– In opdracht gemaakte, gegraveerde of gepersonaliseerde artikelen kunnen niet retour.

ARTIKEL 1 – Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een product. Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NJU/VGZ een aanbod doet of een overeenkomst sluit betreffende een Product. Overeenkomst: Overeenstemming tussen de ondernemer en de consument inzake een overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk. Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door de ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is  gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. Product: Juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en  aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van  genoemde goederen. 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt  gedaan en alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de ondernemer en  de consument.  

ARTIKEL 3 – Het aanbod 

 1. Het aanbod van de ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch  uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van  kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.
 2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen: de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren, de prijs van het product met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is, de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is.

ARTIKEL 4 – De prijs  

 1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij  partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt  overeengekomen geeft de ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke  factoren de hoogte van de prijs af zal hangen. 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór  de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een  wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeen- gekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst  als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar vóór de  aflevering de prijs wordt verhoogd. 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet  voortvloeien.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer.
 2. De aanvaarding van het aanbod door de consument is slechts geldig indien  dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een  elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de ondernemer kan de  consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te  worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift  aan de consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke  of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter  niet nietig.  

ARTIKEL 6 – De betaling 

 1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeen gekomen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen  volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 3. Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling van  ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten. 

ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd 

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de ondernemer  alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt  maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de consument in alle  redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen  (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht

De ondernemer blijft eigenaar van het product zolang de consument niet volledig  heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in  verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden  (conform artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden). 

ARTIKEL 9 – Conformiteit  

 1. De ondernemer staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat  het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking  genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de ondernemer niet worden tegengeworpen.  

ARTIKEL 10 – Garanties 

 1. De ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging  van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van  gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert de ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de  afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,  voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument recht op  kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.
 2. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan  zorgvuldigheid van de zijde van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van  hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven  handelsgarantie. 

ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt  mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting  opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting,  tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij  bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering  en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van  deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2.  Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals  de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het  betreffende product.
 3. De consument die een product aan de ondernemer afgeeft ter uitvoering van een overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit product ten gunste van de ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij  aan de ondernemer verschuldigd is of zal worden.
 4. Als de consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet  volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of vervaardiging van een product aan de ondernemer heeft voldaan,  heeft de ondernemer het recht de overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij de consument binnen de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikel 17.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid  

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het  gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen of  voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die  door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.
 2. Het bedrag waarvoor de ondernemer aansprakelijk is te houden door de consument voor producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,- per Product of zoveel meer als de door de ondernemer afgesloten  aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een product.
 3. De ondernemer wijst de consument op de beperkte aansprakelijkheid van  de ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende  verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het product  niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De consument  dient de ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het product.
 4. De ondernemer hoeft geen schade aan de consument te vergoeden die  het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of  kostbaarhedenverzekering van de consument de schade dekt. Eventuele  nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op  schade aan een product van de consument worden door de ondernemer aan deze consument uitbetaald.
 5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in  aanmerking.
 6. De consument is aansprakelijk voor schade die  door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Overeenkomst op afstand 

ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op  afstand 

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie  verstrekken: de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer; de belangrijkste kenmerken van de Producten; de prijs, inclusief BTW, van de producten; de eventuele kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
 2. Er geldt een bedenktijd van 7 werkdagen
 3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen  van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft ge- daan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de  Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij  de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en  de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen. 4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op af- stand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst  op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden. 5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de  Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel  (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele  rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn  overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag  worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer.  Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt  van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument  hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen. 6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer  aan de Consument de volgende gegevens: 
 4. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel; b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding  van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde  financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval  wordt vermeld: I het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument  ter beschikking kunnen staan; II dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van  retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen; III de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de  koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde  op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde; IV het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer; V de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service; VI de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst  een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur. 7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of  gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de  bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer  in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat  hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen. 8. Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. De ondernemer mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten  in rekening brengen. 
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 6. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging 

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie,  onderhoud, ontwerp en vervaardiging  

Indien sprake is van een overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en  vervaardiging van Producten geldt het volgende: 

 1. De consument kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn  waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven  prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de consument en de ondernemer een  vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen. 
 2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en  de adresgegevens van de Consument. 3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de  meer-kosten te bespreken indien: 
 3. de richtprijs van een Product meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan  € 20,- wordt overschreden of dreigt te worden overschreden. 4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen  drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de  

Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer  voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden. 5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde  rekening afgegeven.  

ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom 

De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,  berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in  aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de  Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van  voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de  Ondernemer, is niet toegestaan. 

Klachten en geschillen 

ARTIKEL 17 – Klachten en bemiddelingsregeling

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk  omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de  Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan  tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest. 

ARTIKEL 22 – Overeenkomstige toepassing op niet consumenten

1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn  van overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die  handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer  een Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen  4 lid 2, 17, 18 en 19.

2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet  van toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet  worden verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de ondernemer bevoorraadt en/of producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of  te leveren (business-to-business).